Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on  Helsingin seudun  Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Psoriasisliitto pitää rekisteriä yhdistyksen toimialueeseen kuuluvista kunnista. 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena toiminta-alueellaan on 

 •  edistää psoriasista sairastavien hyvää elämänlaatua ja oikeuksien toteutumista
 • lisätä psoriasiksen, Psoriasisliiton ja psoriasisyhdistysten tunnettuutta
 • edistää sosiaalista tasa-arvoa sekä fyysistä ja psyykkistä esteettömyyttä ja
 • edistää psoriasista sairastavien aktiivista kansalaisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää hoidonohjausta ja lääkäriluentoja
 • järjestää retkiä, näyttelyjä, juhlia, matkoja sekä esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia ja harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • osallistuu yhteistyöhön viranomaisten, laitosten sekä toimialueensa vammais- ja potilasjärjestöjen sekä niiden yhteenliittymien kanssa
 • järjestää vertaistukitoimintaa
 • toimittaa voittoa tavoittelematta jäsenilleen valohoitolaitteita sekä opastaa niiden käyttöä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä
 • omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi ilman äänioikeutta voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta sekä varsinaiset että kannattajajäsenet ja pitää jäsenistä luetteloa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 Samanaikaisesti voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen:

 • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta ja kulumassa olevalta vuodelta
 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä kolmesta seitsemään varsinaista ja kaksi varajäsentä.

 Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenien toimikauden kesto on kaksi toimintakautta. Vuosittain puolet hallituksesta on erovuorossa. Henkilö voidaan valita kaksi kertaa uudestaan. Hallituksen jäsenien ensimmäinen eroaminen tapahtuu arvan avulla ja sen jälkeen vuorollaan.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi vuorovuosina. Ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle  viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Etäosallistumisesta tulee mainita kokouskutsussa sekä yhdistyksen kokouksen tulee hyväksyä etäosallistumista varten äänestys- ja vaalijärjestys

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

10 § Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostilla .

11 § Vuosikokous

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaan
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 11. päätetään kokouskutsutavasta
 12. valitaan liittokokousedustajat ja varaedustajat
 13. valitaan yhdistyksen edustajat alan toimielimiin
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Sääntöjen muuttamiselle on lisäksi saatava Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry:n hallituksen hyväksyminen. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat luovutetaan Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry:lle.

Postiosoite

Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry
Fredrikinkatu 27 A 1
00120 Helsinki

Sähköposti

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Päivystäjä

Päivystäjän tavoittaa numerosta
0400 244 614.

Puhelimeen vastataan tiistai-torstai klo 16.00-20.00 välisenä aikana. Mikäli puhelu ohjautuu vastaajaan, jätä viesti vastaajaan ja päivystäjä ottaa yhteyttä sinuun.

Lounais-Suomen aluetoimisto

Järjestösuunnittelija
Hanna Karhunen
Fredrikinkatu 27 A 3
00120 HELSINKI

Puh. (09) 2511 9015
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.