YHDISTYS

Yhteystiedot

Fredrikinkatu 27 A 1, 00120 Helsinki
Puh. 0400 244 614
Sähköposti ja laskutusosoite: toimisto@hepso.fi
Y-tunnus: 1440770-9

Jäsenyys ja liittyminen

Yhdistyksen jäsenenä saat mm. yhdistyksen tiedotteen, palvelut ja Ihonaika-lehden viidesti vuodessa. HEPSOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös HyTe ry:n eli Uudenmaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen verkostojärjestön luentotilaisuuksiin, lisätietoja täältä.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 22 euroa/vuosi ja alle 30-vuotiailta 11 euroa/vuosi. Alle 15-vuotiaat ovat ilmaisjäseniä.

Liittyminen

Liity jäseneksi täyttämällä tällä sivulla oleva nettikaavake (tähdellä merkityt kentät pakollisia). Voit ilmoittautua jäseneksi myös ottamalla yhteyttä liiton jäsenkoordinaattori Heli Seloseen, puh. 050 377 3355 tai sähköpostilla jasenasiat@psori.fi. Yhteystietojen muutoksen voit ilmoittaa verkkolomakkeella.

Hallitus


Puheenjohtaja

Pekka Fredriksson
pekka.fredriksson@gmail.com
puh. 040 827 7509

Varapuheenjohtaja   
Eeva Hanström
eeva.hanstrom@hotmail.com


Muut jäsenet
Jari Kauppila, Eva-Maria Hakola, Ida-Maria Nilsson-Ollandt ja Pasi Urjo. 

 

Varajäsenet
Sune Främling ja Heidi Nieminen

Rahastonhoitaja
Pasi Urjo

Säännöt

Yhdistyksen nimi on  Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry, ruotsiksi Helsingfors regionens Psoriasisförening rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry pitää rekisteriä yhdistyksen toimialueeseen kuuluvista kunnista. 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

 • toimia Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n paikallisena jäsenyhdistyksenä 
 • olla omalla alueellaan psoriaatikkojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana
 • edistää oman alueensa psoriaatikkojen hoito-, terveys-, matka- ja  koulutusmahdollisuuksia.
 • edistää psoriasista sairastavien aktiivista kansalaisuutta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tukea psoriasista koskevia tutkimuksia
 • tiedottaa jäsenilleen näiden sosiaalisista oikeuksista sekä taudin hoitoa koskevista lääketieteellisistä tutkimuksista
 • toimittaa jäsentensä käyttöön voittoa tavoittelematta valohoitolaitteita ja muita potilaan tarvitsemia apuvälineitä
 • järjestää muuta jäsentensä hoitoa tukevaa ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvää toimintaa
 • antaa paikallisille alan viranomaisille ja julkisille laitoksille tietoja psoriaatikkojen oloista ja pyrkiä sosiaaliseen tasa-arvoisuuden saavuttamiseen
 • järjestää kokous-, esitelmä-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muutakin valistustyötä
 • olla yhteistyössä toimialueellaan työtään lähellä olevien järjestöjen sekä muiden psoriasisyhdistysten kanssa
 • järjestää jäsenistölleen ja näiden perheenjäsenille leirejä sekä hoito- ja virkistysmatkoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi ilman äänioikeutta voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta sekä varsinaiset että kannattajajäsenet ja pitää jäsenistä luetteloa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 Samanaikaisesti voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen:

 • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta ja kulumassa olevalta vuodelta
 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä kolmesta seitsemään varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle  viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Etäosallistumisesta tulee mainita kokouskutsussa sekä yhdistyksen kokouksen tulee hyväksyä etäosallistumista varten äänestys- ja vaalijärjestys.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostilla .

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 11. Päätetään kokouskutsutavasta
 12. Valitaan liittokokousedustajat ja varaedustajat
 13. Valitaan yhdistyksen edustajat alan toimielimiin
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Sääntöjen muuttamiselle on lisäksi saatava Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:n hallituksen hyväksyminen. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat luovutetaan Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry:lle.

HEPSO on Psoriasisliiton jäsenyhdistys.